Aktualności
Urząd Marszałkowski
Wezwania do rozliczenia opłaty produktowej. Dodano: 2019.02.15 Więcej...
Gioś
Pamiętaj o złożeniu sprawozdania do GiOŚ Dodano: 2019.02.15 Więcej...
BDO - wniosek
Wniosek aktualizacyjny. Dodano: 2019.02.15 Więcej...

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Tożsamość i dane kontaktowe administratora oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe przedstawiciela.

Administratorem danych CTS24 Sp. j. P. Szubert, K. Lew z siedzibą pod adresem ul. Powstańców Listopadowych 29e/10, 35-606 Rzeszów, NIP 5170275276, KRS 0000320125,zwany dalej CTS.
W zakresie serwisu, którego jesteśmy właścicielem, pragniemy,aby Twój pobyt na naszych stronach był bezpieczny. W tym celu dokładamy wszelkich starań aby zapewnić Tobie prywatność w Internecie.
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

CTS nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania

Podstawy prawne przetwarzania tzw. danych zwykłych uregulowane są w art. 6 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1), dalej RODO. Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych jest legalne,jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z wyrażonych tam warunków. CTS przetwarza dane na następujących podstawach:
1)     Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Zgoda taka musi być dobrowolnym,konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego,przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych (zgodnie
z definicją zgody zawartą w art. 4 pkt 11 RODO). W tym celu w przypadkach tego wymagających CTS zwróci się o wyrażenie takiej zgody.
2)     Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Powyższe ma zastosowanie do informacji, które są potrzebne do zawarcia lub wykonywania umowy łączącej CTS z kontrahentem.
3)     Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.W tym przypadku podstawa prawna przetwarzania musi być określona w prawie unijnym lub w prawie krajowym, a cel przetwarzania powinien wynikać z tych przepisów. CTS przetwarza dane konieczne dla wywiązania się z obowiązków podatkowych, rachunkowych, nałożonych na stronę bądź uczestników w postępowaniach prowadzonych przed organami publicznymi, np.administracyjnymi, wymiaru sprawiedliwości, postępowania karnego.
4)     Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W szczególności w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zapobiegania oszustwom, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, dochodzenie roszczeń. Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora, lecz przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie jedynie dobrowolnej zgody. 

W szczególności CTS gromadzi: 
-  opcjonalne informacje dostarczane z własnej woli przez użytkowników, są to dobrowolne wnioski o otrzymywanie naszego elektronicznego biuletynu oraz wnioski wynikłe z uczestnictwa w badaniach kwestionariuszowych i ankietach
-  informacje gromadzone przez CTS poprzez całościowe śledzenie odwiedzin na naszych stronach, informacje te pozwalają nam w lepszy sposób dostosować nasze treści do potrzeb czytelników, a także pomagają naszym reklamodawcom i sponsorom lepiej zrozumieć dane demograficzne naszych odbiorców.

W kwestii opcjonalnych, dobrowolnie udostępnianych informacji, CTS może zaoferować następujące darmowe usługi, wymagające dobrowolnego wprowadzenia danych osobowych:
1. Elektroniczne biuletyny (listy wysyłkowe)Okazjonalnie oferujemy użytkownikom darmowy biuletyn elektroniczny. CTS gromadzi adresy e-mailowe użytkowników, którzy zapisali się dobrowolnie. Użytkownicy mogą usunąć swoje dane z listy wysyłkowej poprzez wejście pod adres podany w każdym biuletynie, wskazujący na stronę zarządzania elektronicznymi prenumeratami. Użytkownicy mogą także zaprenumerować biuletyn w momencie rejestracji.
2. Ankiety Możemy zaoferować użytkownikom interaktywne ankiety,umożliwiające im łatwe dzielenie się swoją opinią z innymi użytkownikami, a także poznawanie zdania naszych odbiorców na istotne tematy. Opinie oraz inne odpowiedzi udzielane w związku z ankietami są sumowane tak, że nie jest możliwe ich przypisanie żadnemu konkretnemu użytkownikowi. CTS może wykorzystać system w celu "zaznaczenia" użytkowników, którzy oddali głos, aby uniemożliwić im wielokrotną odpowiedź na to samo pytanie. Zaznaczenie to nie jest powiązane z informacją o poszczególnych użytkownikach. 
3. Kwestionariusze CTS może czasami przeprowadzać badania kwestionariuszowe, celem lepszego ukierunkowania treści do naszych odbiorców.Informacje te mogą zostać udostępnione naszym sponsorom, reklamodawcom i partnerom.Informacje o poszczególnych osobach (w szczególności dane osobowe) nigdy nie są udostępniane stronom trzecim.

Kategorie odnośnych danych osobowych.

Termin „dane osobowe” jest zdefiniowany w art. 4 pkt1 RODO, zgodnie z którym są to: „informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie,której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba,którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny,dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”.
W przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, osoba ta sama przekazuje dane CTS, a zatem zdaje sobie sprawę, jaki jest ich zakres. CTS gromadzi tzw.zwykłe dane osobowe. Innymi słowy, dane zwykłe są danymi osobowymi, które nie należą ani do szczególnych kategorii danych (a to danych genetyczne,biometrycznych, czy dotyczących zdrowia) ani nie dotyczą wyroków skazujących lub naruszeń prawa. 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

Przez odbiorcę danych rozumie się przy tym osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią (w tym podmiot przetwarzający lub inny administrator, któremu udostępniono dane osobowe). Dane osobowe CTS przekazuje do następujących kategorii odbiorców:pracowników i współpracowników, dostawców usług hostingowych, dostawców narzędzi wspierających obsługę klienta, dostawców systemów księgowych, dostawców systemów do marketingu online czy obsługi klienta, dostawców usług analitycznych, dostawców usług wspierających działania marketingowe (np.agencje reklamowe oraz organizatorzy szkoleń i wydarzeń). Jako odbiorcy danych nie są kwalifikowane natomiast organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania na mocy przepisów prawa (np. sąd).

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.

Dane co do opcjonalnych, dobrowolnie udostępnianych informacji, przechowujemy do czasu rezygnacji (cofnięcia zgody). Co do danych,w których osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych i jest to jedyna podstawa ich przetwarzania – do czasu wyrażenia sprzeciwu. Gdy dane są przetwarzane jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – do czasu przedawnienia roszczeń. Gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – do czasu wygaśnięcia obowiązku lub prawnie uzasadnionych interesów. 

Informacje oprawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie - czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona:
1. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a w przypadku potwierdzenia powyższego, jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz informacji wymienionych w art. 15 RODO;
2.  do żądania od administratora (art. 16 RODO) niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;
3. do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia – z uwzględnieniem celów przetwarzania;
4. na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli:
 - kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych)
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
5. do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a wtedy administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z niżej wymienionych okoliczności:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
Żądanie od usunięcia danych nie będzie mieć jednak zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
- do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
- z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i rt. 9 ust. 3;
- do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. do otrzymania (na podstawie art. 20 RODO) w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi oraz ma ona prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe; prawo to znajduje jednak zastosowanie wyłącznie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
7. do przenoszenia danych, lecz z prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób; osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; z prawa przenoszenia danych można korzystać jeżeli:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
8. do sprzeciwu, lecz prawo to stosuje się tylko wówczas, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej; osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne;
osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw (art. 21 RODO) w przypadku:
a) przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, którego podstawą prawną jest:
- niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi bądź
- niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją; 
administrator nie może przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
b) przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim; w przypadku tego sprzeciwu administrator nie może dalej przetwarzać danych do takich celów;
c) przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Każdej osobie przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CTS pozyskuje także dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak : CEIDG, GUS, KKS. 

Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

W przypadku gdy osoby podające dane CTS, są jej kontrahentami, wszystkie dane podawane w umowach są tam wpisywane jako wymóg umowny i konieczny celem zawarcia i realizowania umowy, podobnie jak dane podawane w serwisie w związku z obsługą kontrahenta w ramach umowy.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4,oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

W serwisie nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania danych osobowych.

KONTROLA ODWIEDZIN 

CTS kontroluje odwiedziny na wszystkich stronach naszych serwisów. Informacje te jednakże, nie są związane z jakimikolwiek danymi osobowymi. CTS dzieli zebrane statystyki odwiedzin na kategorie takie jak: domena internetowa użytkownika, typ przeglądarki WWW, oraz typ MIME, zbierając te informacje z nagłówków wysyłanych przez każdą przeglądarkę.

Firma CTS może monitorować i katalogować zapytania wprowadzane w polu funkcji"Wyszukaj", lecz dane te nie są nigdy wiązane z jakimkolwiek poszczególnym użytkownikiem. Używane są one do określenia popularności różnych elementów naszego serwisu na podstawie liczby ich odwiedzin. Nie monitorujemy tego, co poszczególni użytkownicy czytają, lecz badamy ogólną popularność każdej ze stron. Pozwala nam to stale ulepszać nasz serwis.

CIASTECZKA INTERNETOWE (COOKIES)

Możliwe jest umieszczenie pliku tekstowego ("ciasteczka") wśród plików przeglądarki WWW. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych,pozwalają jednak nam odnieść sposób wykorzystania naszego serwisu do informacji, które świadomie zostały nam przez Ciebie udostępnione. Jedynymi prywatnymi informacjami, jakie mogą być zawarte w "ciasteczku" są te, które sam nam podałeś. "Ciasteczko"nie jest w stanie odczytywać danych z komputera albo czytać"ciasteczka" utworzone przez inne strony WWW. CTS wykorzystuje"ciasteczka" do monitorowania wykorzystania naszych stron WWW (jak opisano to powyżej). Nasz system reklamowy dostarcza jednorazowe"ciasteczka", by sprawniej monitorować wyświetlanie reklam oraz kliknięcia na nie. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych
w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, wzakresie odpowiadającym konfiguracji przeglądarki. Możliwe jest odrzucenie"ciasteczek" przez wyłączenie ich obsługi w przeglądarce WWW zapomocą jej ustawień lub przez rezygnację z korzystania z serwisu. W przypadkuustawienia w przeglądarce ostrzegania o "ciasteczkach", będzieszotrzymywać ostrzeżenia wraz z wysłaniem każdego "ciasteczka". Ichodrzucenie nie uniemożliwia korzystania z niniejszego serwisu, jednakże"ciasteczka" konieczne są do aktywnego uczestnictwa w elektronicznychtablicach ogłoszeniowych, forach, ankietach i badaniach kwestionariuszowych.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

CTS wykorzystuje wszelkie informacje (w szczególności dane osobowe) dobrowolnieudzielone przez naszych użytkowników w celu zwiększenia atrakcyjności naszegoserwisu poprzez lepsze dostosowanie przyszłych treści do ich potrzeb lub przezdostarczanie interaktywnych lub spersonalizowanych elementów.

Zgodnie z powyższym, wykorzystujemy informacje dobrowolnie pozostawione przez użytkowników w celu wysyłania internetowych biuletynów i umożliwiając użytkownikom dostęp do ankiet, kwestionariuszy, elektronicznych tablic ogłoszeniowych oraz forów. Nasze biuletyny wysyłamy prenumeratorom w regularnych odstępach czasu (w zależności od biuletynu) a także, od czasu do czasu, wysyłamy ich wydania specjalne, decydując, że prenumeratorzy mogą być szczególnie zainteresowani naszą działalnością. CTS nie udostępnia list prenumeratorów biuletynów żadnym stronom trzecim, włącznie z reklamodawcami,sponsorami i partnerami.

Wykorzystując monitorowanie odwiedzin serwisu w celu określenia popularności elementów naszego serwisu, nie kontrolujemy tego, co poszczególni użytkownicy czytają, lecz badamy ogólną popularność każdej ze stron. Pozwala nam to stale ulepszać nasz serwis. Dane wprowadzone w polu wyszukiwania, stanowią jeden z wielu wskaźników preferencji naszych użytkowników. Nie oznacza to jednak, że śledzimy dane wprowadzane przez konkretnych użytkowników.

CTS tworzy sumaryczne raporty demograficzne oraz zestawienia popularności dla reklamodawców, sponsorów i partnerów. Pozwala to naszym reklamodawcom na bardziej efektywną działalność, a użytkownicy otrzymują przez to reklamy odpowiadające ich potrzebom. Ponieważ nie śledzimy działań indywidualnych użytkowników, reklamodawca lub sponsor nie jest w stanie sprawdzić, który konkretnie użytkownik kliknął na ich reklamę.


UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

CTS wykorzystuje opisane powyżej informacje, aby dopasować treści do Twoich wymagań. Jest to kluczowym czynnikiem pozwalającym utrzymać nieodpłatność naszego serwisu. Nie ujawniamy i nie udostępniamy żadnych informacji o indywidualnych użytkownikach z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez stosowne prawa, procesy prawne lub w celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników lub bezpieczeństwa publicznego.

BEZPIECZEŃSTWO

CTS wykorzystuje bezpieczne sieci informatyczne chronione firewallami zgodnymi ze standardami przemysłowymi oraz systemami zabezpieczeń hasłami. Nasza polityka odnośnie prywatności i bezpieczeństwa, podlega niezbędnym okresowym aktualizacjom
i rozszerzeniom.

ZGODA

Używając niniejszego serwisu, godzisz się nagromadzenie i wykorzystywanie tych informacji przez CTS. Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą politykę prywatności, zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, abyś był zawsze świadomy tego, jakie informacje są przez nas gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane i w jakich okolicznościach są one ujawniane.